Skip to main content

Adatkezelési tájékoztató a szakszervezeti tagsággal összefüggő adatkezelésrőlés a http://www.szakadfsz.com weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

 

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Adatkezelő megnevezése

 

Név / Szervezet:

Szombathelyi Autóalkatrészgyártó Dolgozók Független Szakszervezete (SZAKAD FSZ)

Székhely:

9653 Répcelak, Derkovits u. 13.

Adószám:

18898529-1-18

Nyilvántartási szám:

18-02-0200143

Weboldal megnevezése, címe:

www.szakadfsz.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://www.szakadfsz.hu

székhelyen írásos formában

 

Az adatkezelő elérhetőségei

 

Név / Szervezet:

Takáts László

Székhely:

9653 Répcelak, Derkovits u. 13.

Levelezési cím:

9700 Szombathely, Rohonci út 44. 5./15.

E-mail:

takats.laszlo@szakadfsz.hu

Telefon:

+36 30 760 0320

 

A weboldal IT Szolgáltató megnevezése

 

Név / cégnév:

W3HOST Bt.

Székhely:

1156 Budapest, Sárfű utca 25.

Adószám:

14275270-2-03

Cégjegyzékszám:

01-06-783082

Weboldal megnevezése, címe:

www.w3host.hu

Elérhetőségek:

+36 70 212-8290
+36 70 212-8291

 

 

Fogalommeghatározások

 

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Szakszervezeti tagsággalösszefüggő adatkezelések

1. Tagsággal összefüggő adatkezelések

 

 1. A szakszervezeti tagoktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, amelyek a szakszervezeti tagsági jogviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások, támogatások, segélyek biztosításához, illetve kifizetéséhez szükségesek és a szakszervezeti tag személyhez fűződő jogait nem sértik.
 1. A szakszervezeti jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén a szakszervezeti tagsági jogviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a szakszervezeti tag alábbi adatait:
 • név
 • születési név,,
 • születési ideje,
 • anyja neve,
 • lakcíme,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • bankszámlaszám,
 • szakszervezeti tagsági jogviszony keletkezésének időpontja
 • munkakör,
 • munkáltató által levont szakszervezeti tagdíj
 1. Szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat a szakszervezet a Polgári törvénykönyv egyesületekre vonatkozó, valamint a szakszervezet szabályzataiban megállapított meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
 1. A személyes adatok címzettjei: a szakszervezet vezetői, akik egyúttal a szervezet adatfeldolgozói.
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a tagsági jogviszony megszűnését követően a jogviszony megszűnését követő törvényben előírt legrövidebb idő.
 1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Polgári törvénykönyvön és a szakszervezet jogos érdekeinek érvényesítésén alapul

 

3. A szakszervezetbe belépni kívánó személyek adatainak kezelése

 

 1. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, telefonszám, e-mail cím.
 1. A személyes adatok kezelésének célja: szakszervezeti tagsági jogviszony létrehozása.
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a szakszervezet vezetői.
 1. A személyes adatok tárolásának időtartama: a tagsági jogviszony időtartalma
 1. A szakszervezet csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg az adatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van.

E hozzájárulást a tagsági jogviszony létrehozásakor kell kérni a jelentkezőktől.